Masarnia Demeter Kamieńsk
Slogan

Polityka jakości
w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego
"DEMETER" S.J.

    Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, pracownicy PPHU "DEMETER" S.J. cały swój wysiłek poświęcają na stałą poprawę jakości produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego. W doskonalenie jakości zaangażowani są pracownicy działający na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

    Produkcja prowadzona jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej GMP1, dobrej praktyki higienicznej GHP2 i pzepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

    Pracownicy Zakłądu znają i rozumieją Politykę Jakości oraz są programowo szkoleni i instruowani w zakresie higieny produkcji oraz bezpieczeństwa produkowanej żywności.

    Wszyscy są zaangażowani w wytwarzanie produktów zaspokajających potrzeby konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój wspołpracy z klientami.

    Kierownictwo wprowadziło w życie system HACCP3, zasady GMP i GHP oraz sposób zarządzania zgodny z wymaganiami norm serii ISO 9000. Gwarantuje jednocześnie środki do utrzymania systemu HACCP i wdrożonego systemu zarządzania jakością.

    Pracownicy ZPM "DEMETER" S. J. dążą do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji. Dążeniem wszystkich pracowników jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.

 

Terminy i definicje:

GMP - spełnianie wszystkich podstawowych wymagań dotyczących głównych założeń budowlanych, technicznych, technologicznych, wyposażenia, praktyk operacyjnych i metod produkcji, które są niezbędne do wyprodukowania żywności o dobrej jakości zdrowotnej, pożądanej przez konsumenta

GHP - higieniczne aspekty GMP

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)